Кількість вакантних посад

Станом на 01.12.2017 р. вакантних посад нема.

 

Станом на 04.01.2018 р. наявна вакантна посада асистента вихователя.

 

Посадова інструкція асистента-вихователя

 

 

1. Загальні положення

1.1. Асистента вихователя дошкільного закладу для роботи в інклюзивній групі призначає на посаду та звільняє з неї завідувач дошкільного закладу з дотриманням вимог законодавства.

1.2. Посаду асистента вихователя може обіймати особа з високими моральними якостями, яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.

1.3. Основними напрямами діяльності асистента вихователя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час освітнього процесу системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми програмового матеріалу; захист кожної дитини від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

1.4. Асистент вихователя підпорядковується безпосередньо вихователю-методисту.

1.5. У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією України; указами Президента України; законами України; рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються дошкільної освіти; правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу; наказами завідувача дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

                    2. Завдання та обов’язки

2.1. Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

-        проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

-        допомагає дітям виконувати завдання;

-        залучає дітей до різних видів діяльності;

-        у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

-        адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

2.2. Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.

2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в повсякденному житті.

2.4. Спостерігає за кожною дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

2.5. Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.

2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми її розвитку.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками дошкільного закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання.

2.8. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.9. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

2.10. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, залучаючи їх до участі в різних заходах.

2.11. Створює навчально-виховні ситуації, що сприяють вихованню в дітей з особливими освітніми потребами оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.12. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку кожної такої дитини, оцінює її досягнення, виконання нею індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку.

2.13. Постійно спілкується з батьками дітей, надає їм необхідну консультативну допомогу.

2.14. Інформує вихователя групи та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

2.15. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.16. Охайно одягається та перебуває у примiщеннях дошкільного закладу в змiнному взуттi.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.18. Не курить, не вживає алкогольнi напої у примiщеннях та на територiї дошкiльного закладу, не користується туалетами для дiтей.

2.19. Не перебуває на робочому мiсцi iз симптомами iнфекцiйних захворювань.

 3. Права

Має право:

3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи організації освітньої роботи, не шкідливі для здоров’я дітей.

3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів дошкільного закладу та інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи.

3.3. Обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.4. Отримувати від завідувача дошкільного закладу та інших працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.5. Вносити завідувачу дошкільного закладу, вихователю-методисту, вихователю пропозиції щодо поліпшення освітньої роботи.

3.6. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.8. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.

3.9. Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. Неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

4.3. Порушення трудової дисципліни.

4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

 5. Повинен знати

5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.

5.2. Міжнародні документи про права людини й дитини.

5.3. Державні стандарти освіти.

5.4. Нормативні документи з питань навчання та виховання дітей.

5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.

5.6. Психолого-педагогічні дисципліни.

5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.

5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.

5.10. Основи роботи з громадськістю та сім’єю; етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

5.11. Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.12. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.13. Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзивного навчання; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Має розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.

 

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє із:

7.1. Завідувачем та вихователем-методистом дошкільного закладу.

7.2. Педагогічними працівниками дошкільного закладу.

7.3. Практичним психологом дошкільного закладу та працівниками психологічної служби району (міста).

7.4. Медичними працівниками дошкільного закладу та територіального закладу охорони здоров’я.

7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією.

7.6. Педагогічною радою та радою дошкільного закладу.

7.7. Батьківським комітетом дошкільного закладу.

7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами.

7.9. Іншими працівниками дошкільного закладу з організаційних питань.

8. Охорона праці

8. 1         Вихователь відповідає за охорону життя і здоров’я вихованців групи, у якій працює, забезпечує їхнє виховання, навчання та розвиток.

8. 2         Вихователь повинен перед початком роботи та періодично один раз на 6 місяців проходити медичний огляд.

8. 3         Вихователь повинен знати правила протипожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

8. 4         Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги. У разі нещасного випадку чи захворювання дітей та працівників викликати медичну сестру.

8. 5         Вихователь, один раз на три роки проходить навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

8. 6         Перед допуском до роботи керівник закладу чи особа, що виконує його обов’язки, проводить із вихователем вступний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.

8. 7         Повторний (періодичний) інструктаж з охорони праці з вихователем проводиться один раз на 6 місяців.

8. 8         При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапилися у ЗДО, вихователь повинен повідомити директора ЗДО.

Вимоги безпеки перед початком роботи

8.9 Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик із метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.

8.10. Перед проведенням прогулянок або екскурсій заздалегідь приготувати питну воду в закритій посудині та аптечку першої (долікарської) допомоги.

Вимоги безпеки під час роботи

8.11. Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.

8.12. Бути уважним до дітей – не залишати їх без нагляду.

8.13. Дотримуватись правил безпеки під час:

-        одержання їжі з харчоблоку, її роздачі в групі та під час прийому їжі дітьми;

-        підготовки та організації прогулянок;

-        проведення занять з використанням технічних засобів, спортивного обладнання, ножиць та інших інструментів;

-        організації екскурсій за межі закладу;

-        облаштуванні ігрових осередків

8.14. Не залишати небезпечні для здоров’я дітей предмети без нагляду (ножиці, голки та ін.), тримати їх у зачиненій шафі в недоступному для дітей місці.

8.15. Супровід дітей на заняття до спортивної, музичної зали, кабінету вчителя-логопеда, практичного психолога, здійснюють особи, які проводять заняття.

8.16. Негайно ізолювати дитину, яка захворіла з ЗДО.

8.17. Контролювати діяльність помічника вихователя в групі щодо виконання ним посадових обов’язків та інструкцій з охорони праці.

8.18. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину, яка прийшла в ЗДО, і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить, чи немає шкіряних захворювань, чи не спостерігається в дитини нездужання (болить голова, горло, живіт, інше).

8.19. Суворо додержуватися Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

8.20. Вимкнути всі технічні засоби з електромережі.

8.21. Забороняється залишати робоче місце до приходу зміни. У разі неявки зміни попередити про це завідувача.

8.22. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщеннях, перевірити стан приміщень, перевірити, чи закриті вікна, фрамуги, запасний вихід та двері в групі.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

8.23. У разі будь-якої надзвичайної ситуації вихователь повинен негайно повідомити директора ЗДО.

8.24. На випадок пожежі:

-           вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

-           негайно повідомити пожежну охорону телефоном “101”;

-           сповістити директора ЗДО;

-           негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.

 

8.25. У випадку травмування дітей або працівників закладу звернутися по допомогу до медичної сестри, в разі необхідності викликати швидку допомогу.