статут віньковецького дошкільного навчального                                 закладу ясла-садка №2 комбінованого типу

                                                              ЗМІСТ

1. Загальні положення ……………………………………………………….........1-2.

2. Комплектування дошкільного закладу…………………………………………2-3.

3. Режим роботи дошкільного закладу……………………………………………3-4.

4. Організація освітнього  процесу в дошкільному закладі………………...……4-5.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі…………………………5-6

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі……………………….6.

7. Учасники освітнього процесу…………………………………………………6-9.

8. Управління дошкільним закладом……………………………………………9-13.

9.Майно дошкільного закладу………………………………………………………13.

10. Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу………………….13

11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу………………………………….14

12. Додатки....................................................................................................................15

13. Зміни та доповнення -------------------------------------------------------------------- 16.

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1.  Віньковецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 комбінованого типу (далі — дошкільний заклад)  зареєстровано  на підставі розпорядження голови Віньковецької райдержадміністрації  від 05.12.1995, №59-Р .

 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 32500 Хмельницька область, смт. Віньківці вул. Л. Українки буд.8, телефон: 30-1-28 .

1.3. Засновником дошкільного закладу є Віньковецька селищна рада .

Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності, задоволення потреб громадян в освіті, догляді та оздоровленні дітей.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·         збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;

·         формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;

·         забезпечення соціальної адаптації дітей, та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

·         реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

·         забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

·         дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 6  груп, 110 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими, родинними ознаками;спеціальна група (для дітей з порушеннями мовлення) за віковими ознаками з у рахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення;  інклюзивні групи (для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів) відповідно до висновків психолого-медико-педагогічної консультації.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: раннього, дошкільного віку, в.т.ч. 1- спеціальна (для дітей з порушенням мовлення) , 2 – інклюзивних групи, 1- різновікова.

2.4. Дошкільний заклад має групи : 6 – з 9 годинним, в.т.ч. 1 – 10,5 годинним (чергова)  режимом перебування дітей. За потреби (на літній період, зміни у демографічній ситуації, на запити батьків) дошкільний заклад може створювати групи: короткотривалого перебування дітей, родинні, різновікові, групи адаптації дітей раннього віку та інші (відповідно чинного законодавства)

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: молодший дошкільний вік – до 15 дітей, старший дошкільний вік – до 20 дітей, до 12 – спеціальна ( для дітей з порушенням мовлення), до 15 дітей – інклюзивні групи, до 15 дітей – різновікові групи, до 10 дітей – групи короткотривалого перебування. .

2.6. Залежно від демографічної ситуації засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми.

2.7. Прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на основі:

        заяви батьків, або осіб які їх замінюють;

·          медичної довідки про стан здоров’я дитини;

·          довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·          копії свідоцтва про народження дитини;

·         документів для встановлення батьківської плати.                                                

Для прийому дітей до спеціальної  групи (для дітей з порушенням

мовлення ) та інклюзивної групи додатково подається :

·         направлення місцевого органу управління освіти

·          висновок психолого-медико-педагогічної консультації

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

·         хвороба дитини;

·         карантин;

·         санаторне лікування дитини;

·         відпустка батьків або осіб, які їх замінюють;

·         літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

·         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;

·         у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.10. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (до 1 вересня поточного року).

                3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-ти денним  робочим тижнем пртягом  9 годин, чергова група – 10,5 годин.

Вихідні дні — субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 8.00 до 17.00, чергова група – з 7.30 до 18.00.

 

4. Організація освітнього процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

Оздоровчий період у дошкільному закладі триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалює Педагогічна рада закладу, затверджує — керівник дошкільного закладу, погоджує відділ освіти.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою  та відділом освіти.

4.4. У дошкільному закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з Державними базовими програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти та науки  України.

Для здійснення освітнього процесу в дошкільному закладі використовуються програми затверджені МОН України в установленому порядку, які щорічно схвалюються рішенням педагогічної ради закладу;

- навчально – виховний процес у спеціальній групі (для дітей з порушенням мовлення  ) та інклюзивних групах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально – методичними посібниками, затверджиними в установленому порядку М О Н У.

4.6. Дошкільний заклад організує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

·         Впровадження особистісно – орієнованої моделі розвитку особистості, підпорядкування усіх освітніх процесів інтересам дитини.

·         Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості.

·         Збереження дитячої субкультури.

·         Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей.

·         Повага до дитини. Врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника.

·         Компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань.

·         Надання пріоритету соціально – моральному розвитку особистості, національно-патріотичному вихованню.

·         Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя.

·         Формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

4.7. На виконання Наказу відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації від 22.08.2011 р. № 105 «Про створення консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім ї » у дошкільному закладі створено інформаційно-консультативний центр «РОДІС».

  Головними завданнями  інформаційно-консультативного  центру «РОДІС» є:

·         Cтворення механізму ефективної взаємодії педагогів і батьків на основі принципів, визначених п. 1.6. Статуту ;

·         Cприяння підвищенню рівня батьківської компетентності у питаннях розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку;

·         Ознайомлення батьків із основними засадами особистісно орієнтованого підходу до дітей.

 

    5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227;( зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров`я України від 26.02.2013 №202/165)

5.2. У дошкільному закладі порядок забезпечення продуктами харчування  (графік, обсяг завозу) відпрацьовуються суб`єктами підприємницької діяльності та погоджуються із засновником, керівником ДНЗ.

       5.3. У дошкільному закладі встановлено 3-х  разове харчування.

 

5.4. Загальне керівництво організацією  харчування здійснює керівник  дошкільного закладу..

5.5. Завгосп несе повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання, облік та видачу продуктів, бере участь у складанні меню.

5.6. Медична сестра контролює безпечність та якість харчування продовольчої сировини. Веде документацію з харчування, контролює вихід,  і якість страв.

                 6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичною сестрою та спеціалістами Віньковецької ЦРЛ  на безоплатній основі

6.2. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічний та .медичний персонал, помічники вихователів, батьки та особи , які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка.грамота.грошова винагорода .

7.3.  У сфері дошкільної освіти дитина має права на:

    .   безоплатну дошкільну освіту;

·         безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;

·         здоровий спосіб життя;

·         безоплатне медичне обслуговування.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

   . вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дошкільної освіти

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

·         звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·         брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

·         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·         поважати гідність дітей;

·         своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

·         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

·         брати  участь в зміцненні матеріально-технічної бази закладу .

·         постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей.

7.6. Педагогічну діяльність у дошкільному закладі може здійснювати особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку , цим Статутом .

7.8. Педагогічні працівники мають право:

·         вільно вибирати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми;

·         брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

·         підвищувати кваліфікацію, брати участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

·         отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·         об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;

·         захищати професійну честь та власну гідність;

·         на додаткову оплачувану відпустку.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

·         виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність кожної дитини та її батьків;

·         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

·         брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·         виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.10. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до дошкільного закладу його керівник.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка проводиться, як правило, раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10 2010. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010р. № 1255/18550 (зі змінами та доповненнями).

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює його засновник (власник) — Віньковецька селищна рада та відділ освіти .молоді та спорту.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуючий , який призначається і звільняється з посади  з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

·         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

·         здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·         діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

·         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·         затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

·         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

·         контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·         підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·         організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·         щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на конференціях колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: керівник, .педагогічні працівники. медичні працівники. інші спеціалісти . До складу Педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою Педагогічної ради є керівник дошкільного закладу .

Педагогічна рада закладу:

    .   обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік;

·         розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та ухвалює відповідні рішення;

·         визначає шляхи співпраці ДНЗ з сім’єю;

·         організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·         розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ;

·         затверджує план  підвищення фахової майстерності пед. працівників;

·         заслуховує звіти пед працівників, які проходять атестацію;

·         ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 рази  на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є Конференція колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють (даліКонференція ), яка скликається не рідше ніж 1 раз на рік.

Термін їхніх повноважень становить  1 рік.

Рішення Конференції ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Конференція:

·         ухвалює Статут дошкільного закладу, зміни і доповнення до нього;

·         обирає Раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їхніх повноважень;

·         заслуховує звіт керівника, голови Ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає оцінку професійній діяльності  таємним або відкритим голосуванням;

·         розглядає питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності  дошкільного закладу;

·         затверджує основні напрями вдосконалення роботи та розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між зборами діє Рада дошкільного закладу.

Кількість засідань Ради визначається за потребою.

Засідання Ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти Піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян для залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5-7 осіб) створюється за рішенням зборів або Ради дошкільного закладу. Члени Піклувальної ради обираються на зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, якого обирають голосуванням на засіданні Піклувальної ради з-поміж її членів. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але становить не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями Піклувальної ради є:

·         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

·         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

·         залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

·         організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

·         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·         всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·         сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

                   9. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Віньковецької селищної ради від 30.11.2010р. № 34 та     Свідоцтва про право власності на нерухоме майно дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

·         засновника (власника);

·         місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·         батьків або осіб, які їх замінюють;

·         добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

·         придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність Віньковецького дошкільного навчального закладу ясла-садка №2 комбінованого типу про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Віньковецької селищної ради.: .

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевим органом виконавчої влади .та відділом освіти.молоді та спорту .

 Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу встановлює засновник (власник) дошкільного закладу.

 

Завідувач ДНЗ № 2 ______________________ Т.Г. Чорна                                                                         

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни та доповнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Віньковецького дошкільного навчального закладу ясла – садок № 2 комбінованого типу 

 

1.  Загальні положення.

Дані Правила розроблені на підставі Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Положення про дошкільний навчальний заклад та Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників закладу.

Правила розроблені адміністрацією закладу  та затверджені загальними зборами трудового колективу закладу.

2.  Порядок прийняття і звільнення працівників.

Всі працівники закладу приймаються на роботу за трудовим договором відповідно до чинного законодавства.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:

-         паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-         трудову книжку;

-         документ про освіту;

-         документ про стан здоров'я;

Для заведення особової справи працівник подає:

-         особову картку, фото;

-         копію трудової книжки;

-         копію документа про освіту;

-         автобіографію;

-         атестаційний лист з попереднього місця роботи;

-         посвідчення про проходження курсової підготовки;

-         в разі потреби: копію свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу), копія свідоцтва про народження дітей віком до 15років, довідку про виховання дитини – інваліда;

-         копію пенсійного посвідчення та інші документи.

Трудовий договір укладається у письмовій формі і оформляється наказом завідувача.

Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження.

Приймаючи працівника, завідувач закладом зобов'язаний:


-         ознайомити працівника з його посадовими обов'язками, роз'яснити його права і обов'язки, умови праці (особливі та шкідливі умови праці тощо);

-         ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

-         визначити робоче місце, забезпечити необхідними для роботи засобами;

-         проінструктувати з техніки безпеки (надати вступний інструктаж), виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки, які зберігаються у закладі. На тих, хто працює за сумісництвом, трудова книжка ведеться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за основним місцем роботи.

За три місяці роботи проводиться з працівником заняття і перевірка знань з охорони праці і протипожежної безпеки.

Завідувач вправі запропонувати обмеження щодо спільної роботи в дошкільному закладі осіб, які є близькими родичами, якщо у зв'язку  з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному.

Завідувач закладу може обумовлювати за  угодою сторін термін      випробування з метою перевірки відповідності працівника обов’язкам, які йому доручаються. Умова про випробування повинна бути вказана в наказі про прийняття на роботу і відповідати трудовому законодавству.

Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством:

-         угода сторін;

-         закінчення строку договору;

-         розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи завідувача;

-         звільнення педагогічного працівника за результатами атестації тощо.

Припинення трудового договору оформляється наказом завідувача. Днем звільнення є останній день роботи.

Завідувач закладом зобов'язаний в день звільнення:

-         видати працівникові належно оформлену трудову книжку;

-         провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством;

-         в разі звільнення працівника з ініціативи завідувача необхідно  видати копію наказу про звільнення з роботи, трудову книжку;


-   на вимогу працівника завідувач повинен видати довідку про
його роботу із зазначенням кваліфікації, посади, часу роботи і
розміру заробітної плати.

3. Основні права та обов'язки працівників. Працівники мають право:

-         на захист професійної честі, гідності;

-         на щорічну основну відпустку:

а) завідувач, вихователь-методист, вихователь, музичний керівник, практичний психолог - 42 календарні дні;

б) вчитель - логопед - 56 календарних днів;

в) завідувач господарством, медична сестра, помічник вихователя - 28 календарних днів;

г) кастелянка, машиніст по пранню білизни, кухар, працівник харчоблоку, прибиральник службових приміщень, сторож, працівник по ремонту та обслуговуванню приміщень, двірник - 24 календарні дні.

-  на додаткові відпустки;

-  на соціальні відпустки згідно законодавства;

-  на заробітну плату відповідно тарифного розряду;

-  на роботу за сумісництвом.

 

-        на безоплатний медичний огляд;

-         на пенсію за віком;

- педагогічні та медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років відповідно Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

-        на соціальну допомогу в разі втрати працездатності по хворобі, вагітності і пологах;

-        на матеріальну допомогу в разі втрати працездатності через травму або професійне захворювання.

Працівники закладу зобов'язані:

-        виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору, Посадову інструкцію тощо;

-        виконувати вимоги з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки,

-        берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники;

-        у визначений час проходити медичний огляд;


-   оберігати життя і здоров'я дітей, дбати про їх безпеку.

Працівники закладу повинні:

-         сприяти створенню та забезпеченню якісних умов для засвоєння вихованцями  навчальної програми на рівні обов'язкових державних стандартів, сприяти особистісному розвитку дитини;

-         особистим прикладом стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, взаємодопомоги тощо.

-         виховувати повагу до батьків, культурно - національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

-         додержуватись професійної етики, поважати гідність дитини;

-         постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими наказом керівника.

4. Основні обов'язки завідувача дошкільним закладом:

 - розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу і відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

- приймає та звільняє педагогічних та інших працівників закладу у відповідності до трудового законодавства;

- затверджує штатний розпис за погодженням начальника відділу освіти райдержадміністрації;

- розробляє і затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції;

- організовує роботу з дотримання санітарно-гігієнічних правил, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- укладає і розриває угоди з організаціями і закладами про співпрацю та обслуговування;

- складає і затверджує тарифікаційні списки працівників;

- доводить до відома педагогічних працівників в кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження у наступному навчальному році;

- забезпечує організацію і контроль за видачею заробітної плати працівникам у встановлені строки;

- надає відпустки працівникам відповідно до графіка відпусток;

 


-                  організовує роботу по забезпеченню умов техніки безпеки, виробничої санітарії, належне обладнання всіх робочих місць;

-                  додержується чинного законодавства, активно використовує засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

-                  додержується умов колективного договору, виконує угоду з охорони праці;

-                  організовує харчування дітей, працівників закладу згідно поданих заяв;

-   своєчасно подає статистичні звіти органам державної виконавчої влади.

5.   Робочий час і його використання:

- для працівників закладу встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями;

- режим роботи закладу визначений сесією селищної ради - 9 год, (10,5 год., - чергова група).

Тижневе навантаження працівників визначено законодавством:

 

-         завідувач ДНЗ – 40 годин;

-         медична сестра - 40 годин;

-         практичний психолог - 20 годин;

-         вихователь-методист - 36 годин;

-         вчитель - логопед - 20 годин;

-         музичний керівник – 22,4 години;

-         вихователь - 30 годин;

-         інструктор з фізкультури – 30 годин;

-         завідувач господарства – 40 годин;

-         помічник вихователя, кухар – 40 годин;

-         машиніст з прання білизни – 40 годин;

-         кастелянка, робітник харчоблоку – 40 годин;

-         прибиральник службових приміщень – 40 годин.

 

-                  тривалість щоденної роботи визначено графіком, затвердженим завідувачем(графіки роботи додаються).

 

-          графіком роботи чітко визначено:

·        прихід і відхід з роботи;

·        час обідньої перерви.

 

-                  зміна графіка, відлучення в робочий час в службових справах або з поважних причин допускається тільки з дозволу завідувача або осіб, що заміняють його;

 

-                  працівникам забороняється:

 

·        вихователю та помічнику вихователя відлучатись з групи і залишати дітей без нагляду, порушувати режим роботи групи та режим життєдіяльності дітей;

·   принижувати честь і гідність дитини;

·залишати робоче місце без дозволу завідувача або осіб, що


                 замінюють його;

·        залишати роботу до закінчення робочого часу;

·        передоручати виконання трудових обов'язків.

 

-          Завідувачу забороняється:

·        залучати працівників до надурочної та роботи у вихідні і святкові дні;

·        не надавати відпустку працівнику протягом двох років підряд;

·        відмовити працівнику у наданні додаткової відпустки, якщо це не перечить роботі закладу.

 

-                  При відсутності педагога або іншого працівника завідувач зобов'язаний вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

-                  Завідувач закладу залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує завідувач.

-                  Графік надання щорічної відпустки складається завідувачем на кожен календарний рік і доводиться до відома працівників під розписку. Надання відпусток завідувачу закладу оформляється наказом відділу освіти, а іншим працівникам - наказом по закладу. Поділ, компенсація, перенесення відпусток на інший строк допускається на прохання працівника (подання заяви) і в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.  Заохочення за успіхи в роботі:

- Заохочення працівників закладу визначаються колективним
договором і на підставі законодавчих актів:

·        матеріальні заохочення надаються в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків;

·        моральне заохочення - Почесні грамоти, Подяки;

·        присвоєння почесних звань за результатами педагогічної атестації.

-          Заохочення за успіхи в роботі надаються працівникам, які
успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

 

- Заохочення оголошують в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

7.  Стягнення за порушення трудової дисципліни:

- За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано один з таких видів стягнення:

·        догана;

·        звільнення з роботи.

 

-                  При обранні виду стягнення завідувач повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, заподіяну ним шкоду і попередню роботу працівника.

-  Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

-  Завідувач закладу має право не накладати

дисциплінарне стягнення, а  передати питання про порушення

трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.